Space

Adatvédelmi nyilatkozat

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

– SZEMÉLYES ADATOK VÉDELMÉVEL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÁS

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

2. AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ KAPCSOLATTARTÁSI ADATAI

3. ADATKEZELŐ ÁLTAL FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

4. TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁSRA JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

5. TÁJÉKOZTATÓ TANULÓK SZÁMÁRA

6. TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFELEK - ALVÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA

7. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL/ALVÁLLALKOZÓ/IGAZGATÓTANÁCS/PARTNEREK/MEGHATALMAZOTTAK ALKALMAZOTTAI SZÁMÁRA

8. TÁJÉKOZTATÓ KÉPVISELŐK SZÁMÁRA

9. TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATKEZELŐVEL E-MAIL VAGY LEVÉL ÚTJÁN KAPCSOLATBA LÉPŐ FELEK SZÁMÁRA

10. TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATKEZELŐVEL TELEFONON KAPCSOLATBA LÉPŐ FELEK SZÁMÁRA (A HÍVÁS RÖGZÍTÉSRE KERÜL)

11. TÁJÉKOZTATÓ KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK CÍMZETTJEINEK

12. TÁJÉKOZTATÓ A VIDEOKAMERÁS MEGFIGYELŐRENDSZER ÁLTAL GYŰJTÖTT ADATOK KEZELÉSÉRŐL

13. ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS JOGAI

14. COOKIE-KKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

 

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. Jelen Nyilatkozat az Adatkezelő (KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin) által kezelt személyes adatokról tartalmaz információt.

2. Jelen Nyilatkozat a személyes adatok védelméről hivatott tájékoztatást adni. Személyes adatok feldolgozását kizárólag a jelen Nyilatkozatban leírt célokból végzünk. Jelen Adatvédelmi nyilatkozat teljesíti a KAN Spółka z o.o. tájékoztatási kötelezettségét, melynek alapja az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikkelyének (1) és (2) bekezdése.

3. Az alábbiakban az általunk gyűjtött, kezelt és tárolt személyes adatokról talál tájékoztatást. Minden esetben meghatározzuk az adatkezelés céljait és az érintettek jogait.

4. Jelen Nyilatkozat értelmezésében a következő kifejezések a következő definíciókkal bírnak:

(a) „Jelentkező” -  adott személy, aki részt vesz valamely kurzusunkon, aki az Adatkezelő által végrehajtott vagy a jövőben végrehajtandó toborzásban részt vesz vagy azon részt kíván venni, illetve aki a múltban hozzájárulását adta személyes adatainak Jelentkező adatbázisban való tárolásához,  

(b) „Érintett” olyan személy, akinek az adatait az Adatkezelő kezeli, lehet Jelentkező, Ügyfél vagy ezek alkalmazottja, meghatalmazottja, képviselője, illetve az Adatkezelővel kapcsolatba lépő személy   

(c) „Felügyeleti hatóság” a Személyes adatok védelméért felelős titkárság Elnöke,

(d) „GDPR” az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános Adatvédelmi Rendelet).

 

2. AZ ADATKEZELŐ ÉS AZ ADATVÉDELMI TISZTVISELŐ KAPCSOLATTARTÁSI ADATAI

1. A személyes adatok Adatkezelője a KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin, a továbbiakban a „SzAK" vagy „Adatkezelő”.

2. Ha adatvédelmi kérdése van, bármikor kapcsolatba léphet az Adatkezelővel:

(a) A weboldalon elérhető kapcsolatfelvételi űrlap segítségével: http://pl.kan-therm.com/contact/formularz_zapytanie.html

(b) Postai úton, az Adatkezelő címén: ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin,

(c) E-mail útján: [email protected]

3. A KAN Spółka z o.o. Adatvédelmi tisztviselője Agnieszka Kondel. Az Adatvédelmi tisztviselőt a következő e-mail címen éri el: [email protected]

4. Ha:

(a) Ha kapcsolatba kíván lépni a SzAK-kal személyes adatok védelmével kapcsolatos ügyben

(b)  Személyes adatait, azok SzAK általi feldolgozását illető kérdése vagy jelen Nyilatkozattal kapcsolatos megjegyzése van

(c) Szeretné a KAN Spółka z o.o. által mint adatkezelőként feldolgozott személyes adataival kapcsolatos jogait érvényesíteni, lépjen kapcsolatba velünk e-mail útján vagy postai úton a fenti 2. pontban megadott kapcsolattartási adatok segítségvel.

 

3. ADATKEZELŐ ÁLTAL FELDOLGOZOTT SZEMÉLYES ADATOK KÖRE

1. „Személyes adat”: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható. Ilyenek a következő információk: IP-cím, megszólítás, név, cím, e-mail cím, telefonszám.

2. A KAN Sp. z o.o.a következő felek személyes adatait dolgozza fel:

(a) Állásra jelentkezők,

(b) Gyártásunkban és a KAN Sp. z o.o. tevékenységeivel kapcsolatos egyéb képzésekben részt vevő személyek

(c) Ügyfelek, üzleti partnerek és azok alkalmazottjai/munkatársai/ügyvédei/meghatalmazottjai/igazgatótanácsának tagjai - ideértve a következő információkat is: név, e-mail cím, állás, telefonszám, képviselt vállalat adatai

(d) A KAN Sp. z o.o. alkalmazottjai és munkatársai

(e) Olyan személyek, akik hozzájárulásukat adták marketing anyagok, hírlevél küldéséhez, a vállalattal telefonon vagy hagyományos vagy elektronikus levelezés útján kapcsolatba lépő személyek

(f) A KAN Spółka z o.o. telephelyeinken és Kleosin községben található székhelyén használt videokamerás megfigyelőrendszer által rögzített személyek.

 

4. TÁJÉKOZTATÓ ÁLLÁSRA JELENTKEZŐK SZÁMÁRA

1. A személyes adatainak Adatkezelője a KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. Az Adatkezelő által feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatos kérdéseket a Nyilatkozat 2. pontjában megadott címre intézze.

2. Amennyiben Ön beküldte nekünk önéletrajzát, ezúton szeretnénk tájékoztatni, hogy az Önéletrajzában személyes adatainak átadása az Adatkezelőnek a lengyel Munka Törvénykönyvének 22. cikkelyének (1) bekezdésében meghatározottnál szélesebb körben minősül az adott adatok Adatkezelő általi feldolgozásához való, toborzás céljából történő adatkezelésnek, függetlenül az Adatkezelő Ügyfele által munkáltatói részről előnyben részesített jogalaptól. Hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Hozzájárulásának visszavonása nem befolyásolja a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő a személyes adatok Ügyfél nevében való kezelését akkor kezdi meg, mikor az Ügyfél megkapja a Jelentkezők adatait; ez az adatkezelés mindig az érintett (Jelentkező) előzetes hozzájárulásával történik.

3. Az Ön toborzási folyamat során gyűjtött személyes adatainak feldolgozása a következő célokból történik:

(a) Amennyiben munkaszerződésen alapuló foglalkoztatás céljából történik toborzás, a törvény, elsősorban a lengyel Munka Törvénykönyve által előírt kötelezettségek teljesítésének céljából - a jogalapot az Adatkezelő törvény által előírt kötelezettsége alkotja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) és (c) pontok a Munka Törvénykönyvének rendelkezéseivel)

(b) Amennyiben polgári jogi szerződés megkötésének céljából történik toborzás - a jelentkezési dokumentumokban megadott adatok kezelésének jogalapja a szerződés megkötése előtt teljesítendő kötelezettségek (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pont)

(c) Jövőbeli toborzás végzésének céljából, a fenti célból történő adatkezeléshez való hozzájárulás esetén a Jelentkezői adatbázishoz való hozzáadást is beleértve - az adatkezelés jogalapja a hozzájárulás (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pont)

(d) Jelentkezők kiválasztásának, szakképzettség és készségek ellenőrzésének és az együttműködés feltételeinek meghatározásának céljából - a jogalap az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pont). Az Adatkezelő jogos érdeke az állásra jelentkezők ellenőrzése és az esetleges együttműködés feltételeinek meghatározása,

(e) Esetleges követelések Adatkezelő általi megalapozásának, érvényesítésének vagy ilyen követelések elleni védelem céljából - a jogalap az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pont).

4. A címzettek az Adatkezelő számára toborzással kapcsolatos és egyéb támogató szolgáltatásokat, pl. informatikai rendszereket és szolgáltatásokat biztosító entitások [hosting poczty i systemy bazodanowe], postai szolgáltatók és futárok.

5. Az Ön személyes adatainak kezelése az aktuális toborzási folyamat befejeződéséig és a jelentkező(k) Adatkezelő általi kiválasztásáig, illetve, amennyiben az adatfeldolgozás hozzájáruláson alapul, a hozzájárulás visszavonásáig tart; azonban ha Ön hozzájárulását adja adatainak jövőbeli toborzás céljából történő kezeléséhez, az adatok legfeljebb 2 éven át kerülnek feldolgozásra. Az adatkezelés időtartama minden esetben meghosszabbítható a követelések elévülési idejével, ha a személyes adatok kezelésére követelések Adatkezelő általi megalapozásának, érvényesítésének vagy ilyen követelések elleni védelem céljából van szükség. Ezen időszak végén az adatkezelés a törvény által megszabott célokra és időtartamra korlátozódik.

6. A jelen bekezdésben említett hozzájárulást bármikor visszavonhatja. Hozzájárulásának visszavonása nem befolyásolja a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő felkéri, hogy hozzájárulását írásos vagy elektronikus formában vonja vissza.

7. Ön a jelen Nyilatkozat 13. pontjában meghatározott jogokkal bír.

8. Az adatok megadására a lengyel Munka Törvénykönyvének 22. cikkelyének (1) bekezdésének értelmében van szükség:

(a) Törvény alapján - munkaszerződésen alapuló foglalkoztatás esetén -, ideértve, különösen, a Munka Törvénykönyvét is. Amennyiben Ön nem adja meg ezeket az adatokat, úgy jelentkezését nem vesszük figyelembe a toborzási folyamat során

(b) Polgári jogi szerződésen alapuló foglalkoztatás esetén - az Adatkezelő részéről. Amennyiben Ön nem adja meg ezeket az adatokat, úgy jelentkezését nem vesszük figyelembe a toborzási folyamat során

(c)  A további adatok megadása önkéntes alapon történik.

9. A jelentkezők személyes adatai felhasználhatók profilkészítésre [de
automatizált döntéshozás nem történik] az
Adatkezelő Ügyfelének követelményeinek megfelelő jelentkezők kiválasztásának érdekében,
végzettség, készségek és pénzügyi vagy
munkakörülményekkel kapcsolatos elvárások alapján.

 

5. TÁJÉKOZTATÓ TANULÓK SZÁMÁRA

1. A személyes adatainak Adatkezelője a KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. Az Adatkezelő által feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatos kérdéseket a Nyilatkozat 2. pontjában megadott címre intézze.

2. Adatai a következő célokból kerülnek feldolgozásra:

(a) Szerződés végrehajtása és a megkötött szerződéssel kapcsolatos lépések megvalósítása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pont)

(b) Törvény, biztosítási jogszabályok, adóügyi jogszabályok által előírt jogi kötelezettségek teljesítése - ebben az esetben a jogalap a SzAK jogi kötelezettsége (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pont)

(c) Esetleges követelések Adatkezelő általi megalapozásának, érvényesítésének vagy ilyen követelések elleni védelem céljából - az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pont)

(d) A vállalat saját termékeinek vagy szolgáltatásainak reklámozása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pont - illetve, ha Ön hozzájárulását adta, az (f) pont) -  az Ön tájékoztatása kereskedelmi ajánlatunkról jogos érdekünknek minősül.

 

6. TÁJÉKOZTATÓ ÜGYFELEK - ALVÁLLALKOZÓK SZÁMÁRA 1. A személyes adatainak Adatkezelője a KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. Az Adatkezelő által feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatos kérdéseket a Nyilatkozat 2. pontjában megadott címre intézze.

2. Adatainak védelme és feldolgozása a következő célokból történik:

(a) Olyan szerződések végrehajtása, melyeknek az érintett részese, pl. mint Ügyfél vagy Alvállalkozó, illetve az érintett által a szerződés megkötése előtt kérvényezett lépések teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pont alapján).

(b) A vállalat saját termékeinek vagy szolgáltatásainak reklámozása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pont - illetve, ha Ön hozzájárulását adta, az (f) pont) -  az Ön tájékoztatása kereskedelmi ajánlatunkról jogos érdekünknek minősül.

(c) Esetleges követelések általunk történő megalapozásának, érvényesítésének vagy ilyen követelések elleni védelem céljából (a jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pont)

3. Az Ön személyes adatait addig őrizzük meg, amíg azokra szükség van ahhoz a célhoz, melyre Ön hozzájárulását adta, annak relevanciájának ellenőrzésének szisztematikus értékelése mellett. Mindenekelőtt az adatok kezelése a szerződés időtartama alatt történik, annak lejártával befejeződik. Az adatkezelés időtartama minden esetben meghosszabbítható a követelések elévülési idejével, ha a személyes adatok kezelésére követelések Adatkezelő általi megalapozásának, érvényesítésének vagy ilyen követelések elleni védelem céljából van szükség. Ezen időszak végén az adatkezelés a törvény által megszabott célokra és időtartamra korlátozódik, ideértve az adóügyi és könyvviteli törvények előírásait is. Amennyiben az adatkezelés az Önnek küldött direkt marketing anyagok céljából történik, úgy az adatkezelés befejeződik, ha Ön visszavonja hozzájárulását vagy tiltakozik az ilyen jellegű adatkezelés ellen.

4. Az adatok címzettjei: vállalat számára csomagot/küldeményt szállító fuvarozók, kifizetéseket közvetítő bankok, a marketingkampányok és promóciók kezelésében segédkező válogatott entitások, feltéve, hogy Ön hozzájárulását adta a kereskedelmi információk, például a vállalat aktuális ajánlataival kapcsolatos információk elektronikus fogadásához, a vállalatnak informatikai rendszereket és szolgáltatásokat biztosító szolgáltatók, a vállalatnak az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges szolgáltatásokat, például jogi szolgáltatásokat biztosító entitások, postai szolgáltatók és futárok.

6. Ön a jelen Nyilatkozat 13. pontjában meghatározott jogokkal bír.

7. Ön jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen az Önnek küldött direkt marketing anyagok tekintetében. Ezenfelül a személyes adatok a vállalat jogos érdekei alapján történő kezelése esetén  Ön jogosult saját egyedi helyzetére hivatkozva tiltakozni az adatkezelés ellen.

8. Amennyiben a személyes adatok kezelése hozzájárulás jogalapjával történik – hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Hozzájárulásának visszavonása nem befolyásolja a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő felkéri, hogy hozzájárulását írásos vagy elektronikus formában vonja vissza.

9. Személyes adatainak kezelése szükséges az Ügyféllel kötött szerződés végrehajtásához, egyéb tekintetben hozzájárulása önkéntes alapú.

 

7. TÁJÉKOZTATÓ AZ ÜGYFÉL/ALVÁLLALKOZÓ ALKALMAZOTTAI/MENEDZSEREI/RÉSZVÉNYESEI/MEGHATALMAZOTTJAI SZÁMÁRA

1. A személyes adatainak Adatkezelője a KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. Az Adatkezelő által feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatos kérdéseket a Nyilatkozat 2. pontjában megadott címre intézze.

2. Az Ön személyes adatait olyan alvállalkozó osztotta meg az Adatkezelőval, akit Ön  képvisel/aki Önt alkalmazza/aki az Ön munkatársa, vagy az adatok egy nyilvános jegyzékből (pl. cégnyilvántartások, KRS/CEIDG bírósági nyilvántartások) származnak és egy az Adatkezelő és az Ön által képviselt/Önt alkalmazó/Ön munkatársaként eljáró entitás között létrejött kereskedelmi szerződés teljesítésével kapcsolatban gyűjtöttük össze őket. A következő kategóriákba eső személyes adatokat kezeljük:

(a) Képviselők esetében: név/nevek és vezetéknév, a képviselt entitásnál betöltött pozíció, állás, e-mail cím, telefonszám

(b) Más személyek esetében: név/nevek és vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, állás.

 

8. TÁJÉKOZTATÓ KÉPVISELŐK SZÁMÁRA

1. A személyes adatainak Adatkezelője a KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. Az Adatkezelő által feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatos kérdéseket a Nyilatkozat 2. pontjában megadott címre intézze.

2. Adatai a következő célokból kerülnek feldolgozásra:

(a) Olyan szerződés végrehajtása, melyben az érintett részes, pl. mint alvállalkozó/szerződő fél, illetve az érintett által a szerződés megkötése előtt kérvényezett lépések megvalósítása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (b) pont)

(b) Törvény, biztosítási jogszabályok, adóügyi jogszabályok által előírt jogi kötelezettségek teljesítése - ebben az esetben a jogalap az Adatkezelő jogi kötelezettsége (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (c) pont)

(c) Esetleges követelések Adatkezelő általi megalapozásának, érvényesítésének vagy ilyen követelések elleni védelem céljából - az adatkezelés jogalapja az Adatkezelő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pont).

3. Az adatok címzettjei a következők: az Adatkezelőnek szolgáltatást biztosító entitások, ilyenek például az informatikai rendszerek és szolgáltatások szolgáltatói, a postai szolgáltatók és futárok, a munkabér kifizetésének tekintetében a bankok, a törvény által felhatalmazott entitások, a vállalatnak az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges szolgáltatásokat, például jogi szolgáltatásokat biztosító entitások.

4. Az Ön adatainak kezelése a szerződés időtartama alatt történik, illetve annak lejártát követően – általában legfeljebb 6 éven át. Az adatkezelés időtartama minden esetben meghosszabbítható a követelések elévülési idejével, ha az Ön személyes adatainak kezelésére követelések Adatkezelő általi megalapozásának, érvényesítésének vagy ilyen követelések elleni védelem céljából van szükség. Ezen időszak végén az adatkezelés a törvény által megszabott célokra (pl. dokumentáció archiválása) és időtartamra korlátozódik.

5. Ön a jelen Nyilatkozat 13. pontjában meghatározott jogokkal bír.

6. A személyes adatok a vállalat jogos érdekei alapján történő kezelése esetén Ön jogosult saját egyedi helyzetére hivatkozva tiltakozni az adatkezelés ellen.

7. Az adatok megadása szerződéses követelmény.  Amennyiben Ön nem adja meg a kérdéses adatokat, a szerződés nem jöhet létre.

 

9. TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATKEZELŐVEL KAPCSOLATBA LÉPŐ FELEK SZÁMÁRA

1. A személyes adatainak Adatkezelője a KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. Az Adatkezelő által feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatos kérdéseket a Nyilatkozat 2. pontjában megadott címre intézze.

2. Adatainak kezelése az Ön kérdésének/levelének feldolgozására történik - az Ön kérdéseinek megválaszolásának érdekében, tekintve, hogy a kérdések és kommunikáció kezelése, valamint az esetleges követelések Adatkezelő általi megalapozása, érvényesítése vagy ilyen követelések elleni védelem az Adatkezelő jogos érdekei (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pont).

3. Az adatok címzettjei a következők: az Adatkezelőnek szolgáltatást biztosító entitások, ilyenek például az informatikai rendszerek és szolgáltatások szolgáltatói [hosting poczty i systemy bazodanowe], a jogi szolgáltatók, a postai szolgáltatók és futárok, a törvény által felhatalmazott entitások.

4. Az Ön adatainak kezelése a kommunikáció időtartama alatt történik, illetve annak végét követően – általában legfeljebb a követelések elévülésig. Az adatkezelés időtartama minden esetben meghosszabbítható a követelések elévülési idejével, ha az Ön személyes adatainak kezelésére követelések Adatkezelő általi megalapozásának, érvényesítésének vagy ilyen követelések elleni védelem céljából van szükség. Ezen időszak végén az adatkezelés a törvény által megszabott célokra (pl. dokumentáció archiválása) és időtartamra korlátozódik.

5. Ön a jelen Nyilatkozat 13. pontjában meghatározott jogokkal bír.

6. A személyes adatok a vállalat jogos érdekei alapján történő kezelése esetén Ön jogosult saját egyedi helyzetére hivatkozva tiltakozni az adatkezelés ellen.

7. Az adatok megadása szerződéses követelmény.  Amennyiben Ön nem adja meg a kérdéses adatokat, a szerződés nem jöhet létre.

 

10. TÁJÉKOZTATÓ AZ ADATKEZELŐVEL TELEFONON KAPCSOLATBA LÉPŐ FELEK SZÁMÁRA (A HÍVÁS RÖGZÍTÉSRE KERÜL)

1. A személyes adatainak Adatkezelője a KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. Az Adatkezelő által feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatos kérdéseket a Nyilatkozat 2. pontjában megadott címre intézze.

2. Adatainak kezelése az Ön kérdésének/telefonhívásának feldolgozására történik – az Ön kérdéseinek megválaszolásának érdekében. A személyes adatok feldolgozása az Adatkezelő által az Ügyfél számára biztosított szolgáltatások minőségének ellenőrzése, a telefonos adatrögzítő rendszerben rögzített személyes adatok birtokosának jogi érdekeinek biztosítása, és az Adatkezelő jogi érdekeinek biztosítása érdekében történik.

3. Adatainak feldolgozása az Ön hozzájárulásán alapul – a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pont alapján.

4. Az adatok címzettjei az Adatkezelőnek szolgáltatást biztosító entitások, ilyenek például az informatikai rendszerek és szolgáltatások szolgáltatói [hosting poczty i systemy bazodanowe], a telekommunikációs szolgáltatások (KOBA Spółka z o.o.), jogi, postai és futárszolgáltatások biztosítói, a jogi rendelkezések által felhatalmazott entitások, valamint a KANEX Sp. z o.o. vállalat, melynek székhelye Kleosin községben található.

5. Az Ön adatainak kezelése a kommunikáció időtartama alatt történik, illetve annak végét követően – általában legfeljebb 12 hónapon át. Az adatkezelés időtartama minden esetben meghosszabbítható a követelések elévülési idejével, ha az Ön személyes adatainak kezelésére követelések Adatkezelő általi megalapozásának, érvényesítésének vagy ilyen követelések elleni védelem céljából van szükség.

6. Amennyiben a személyes adatok kezelése hozzájárulás jogalapjával történik –
hozzájárulását bármikor visszavonhatja.
Hozzájárulásának visszavonása nem befolyásolja a visszavonás előtt
végzett adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő felkéri, hogy
hozzájárulását írásos vagy elektronikus formában vonja vissza.

7. Az adatszolgáltatás teljes mértékben önkéntes alapon történik.

8. Ön a jelen Nyilatkozat 13. pontjában meghatározott jogokkal bír.

 

11. TÁJÉKOZTATÓ KERESKEDELMI INFORMÁCIÓK CÍMZETTJEINEK

1. A személyes adatainak Adatkezelője a KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. Az Adatkezelő által feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatos kérdéseket a Nyilatkozat 2. pontjában megadott címre intézze.

2. Adatai a következő célokból kerülnek feldolgozásra:
(a) Marketing információk küldésének céljából, az Ön hozzájárulása alapján   (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (a) pont), a vállalat saját termékeinek és szolgáltatásainak reklámozása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pont) -  az Ön tájékoztatása kereskedelmi ajánlatunkról jogos érdekünknek minősül.

3. Az adatok címzettjei a következők: az Adatkezelőnek szolgáltatást biztosító entitások, ilyenek például az informatikai rendszerek és szolgáltatások szolgáltatói [hosting poczty i systemy bazodanowe, email-marketing, agencje marketingowe], jogi rendelkezések által felhatalmazott entitások, a jogi szolgáltatók, a postai szolgáltatók és futárok, a törvény által felhatalmazott entitások.

4. Adatai hozzájárulásának visszavonásáig lesznek kezelve, a hozzájárulás relevanciájának rendszeres ellenőrzése mellett. Az adatkezelés időtartama minden esetben meghosszabbítható a követelések elévülési idejével, ha az Ön személyes adatainak kezelésére követelések Adatkezelő általi megalapozásának, érvényesítésének vagy ilyen követelések elleni védelem céljából van szükség.

5. Ön a jelen Nyilatkozat 13. pontjában meghatározott jogokkal bír.

6. Ön jogosult tiltakozni személyes adatainak kezelése ellen az Önnek küldött direkt marketing anyagok tekintetében. Ezenfelül a személyes adatok a vállalat jogos érdekei alapján történő kezelése esetén  Ön jogosult saját egyedi helyzetére hivatkozva tiltakozni az adatkezelés ellen.

7. Amennyiben a személyes adatok kezelése hozzájárulás jogalapjával történik – hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Hozzájárulásának visszavonása nem befolyásolja a visszavonás előtt végzett adatkezelés jogszerűségét. Az Adatkezelő felkéri, hogy hozzájárulását írásos vagy elektronikus formában vonja vissza.

8. Profilkészítés - profilokat készítünk, azaz a megosztott személyes adatok alapján automatikusan felmérünk egyes személyi tényezőket. A profilkészítést arra használjuk, hogy jobban megértsük az Ön érdeklődési köreit és általunk kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatos igényeit. Profilja alapján olyan információkat küldünk Önnek, melyek megfelelnek preferenciájának például, többek között, az általunk küldött tartalmak és promóciós, oktató és tájékoztató anyagok személyre szabásának, a kínált termékek, a piac kutatások és közvéleménykutatások, a szolgáltatásaink fejlesztésének céljából végzett mérések tekintetében. A profilkészítésre a következő adatokat használjuk fel: név, vezetéknév, kor, nem, nyelv, születési idő, község/város, vásárolt termékek típusa, adatgyűjtés forrása.

9. Az adatok megadása önkéntes alapon történik, de szükség van rá, ha szeretne kapcsolatba lépni a PDC-vel a fenti 2. szakaszban meghatározott célokból.

 

12. TÁJÉKOZTATÓ A VIDEOKAMERÁS MEGFIGYELŐRENDSZER ÁLTAL GYŰJTÖTT ADATOK KEZELÉSÉRŐL

1. A KAN Spółka z o.o. telephelyein tartózkodó személyek biztonságának védelmének, a vagyonvédelem és a gyártásellenőrzés, valamint az olyan információk védelmének érdekében, melyek nyilvánosságra hozatala az Adatkezelőnek kárt okozhat, az Adatkezelő különleges felügyeleti rendszert vezetett be, melynek keretében képrögzítésre alkalmas műszaki megoldásokat - videokamerás megfigyelést - is használ.

2. A személyes adatainak Adatkezelője a KAN Spółka z o.o. ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin. Az Adatkezelő által feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatos kérdéseket a Nyilatkozat 2. pontjában megadott címre intézze.

3. Adatait a KAN Spółka z o.o. telephelyein tartózkodó személyek biztonságának védelmének, a vagyonvédelem és a gyártásellenőrzés, valamint az olyan információk védelmének érdekében dolgozzuk fel, melyek nyilvánosságra hozatala az Adatkezelőnek kárt okozhat, azaz az adatkezelés jogalapját az Adatkezelő jogos érdeke szolgáltatja (GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) pont).

4. Az adatok címzettjei a következők: az Adatkezelőnek szolgáltatást biztosító entitások, ilyenek például az informatikai rendszerek és szolgáltatások szolgáltatói, a személyi és vagyoni biztonsági szolgáltatások szolgáltatói, a törvény által felhatalmazott entitások. 4. Az Adatkezelő meghatalmazott munkavállalói, az Adatkezelő testületeinek tagjai hozzáférhetnek a megfigyelőrendszer felvételeihez.

5. Az Ön adatai a videokamerás megfigyelőrendszer által rögzített képek formájában maximum 3 hónapra kerülhetnek eltárolásra, ezt követően felülírják őket az újabb felvételek.

6. Ön a jelen Nyilatkozat 13. pontjában meghatározott jogokkal bír.

7. A személyes adatok a vállalat jogos érdekei alapján történő kezelése esetén Ön jogosult saját egyedi helyzetére hivatkozva tiltakozni az adatkezelés ellen.

8. Az adatok megosztása a Vállalat telephelyein való tartózkodást jelenti. A felügyelt területet az Adatkezelő megfelelő jelöléssel látja el.

 

13. ÉRINTETTEK SZEMÉLYES ADATOKKAL KAPCSOLATOS JOGAI

1. Amennyiben érvényesíteni kívánja jogait, kérjük, a 2. pontban megadott e-mail címünket vagy a kapcsolatfelvételi űrlapot használja. Ugyanakkor kérjük, hogy küldjön el minden információt, melyre az Ön egyértelmű azonosításához szükség lehet.

2. Ön jogosult: 

(a) Hozzáférést kérni személyes adatairól, illetve azokról másolatot kérni

(b) Adatainak helyesbítését kérni

(c) Személyes adatainak törlését kérni (az elfeledtetéshez való jog) 

(d) Személyes adatainak kezelését korlátozni 

(e) Személyes adatainak továbbítását kérni egy másik adatkezelőhöz, feltéve, hogy az adatkezelés szerződésen alapul [art. 6 ust 1 lit b RODO] albo o zgodę [art. 6 ust. 1 lit. a RODO] (f) Tiltakozni személyes adatainak kezelése, kifejezetten a direkt marketing céljából történő és a GDPR 6. cikk (1) bekezdés (f) ponton alapuló adatkezelés ellen. Ön jogosult saját egyedi helyzetére hivatkozva tiltakozni személyes adatainak a GDPR Article 6(1)(f) 6. cikk (1) bekezdés (f) ponton alapuló kezelése ellen

(g) Panaszát az Adatvédelmi Hivatal Elnökének nyújtsa be

(h) Hozzájárulását bármikor visszavonthatja. Hozzájárulásának visszavonása nem befolyásolja az előtte végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás bármikor visszavonható az adatkezelés jogszerűségének befolyásolása nélkül.

Adatvédelmi Hivatal, ul. Stawki 2  00-193 Varsó, [email protected]

 

14. COOKIE-KKAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK

Jelen weboldal meglátogatása egyenértékű azzal, hogy a felhasználó beleegyezik a cookie-k használatába, feltéve, hogy a weboldal elérésére használt készüléken a böngésző beállításai engedélyezik a cookie-k használatát.

A KAN sp. z o.o. a weboldal funkcióinak optimalizálására és statisztikai elemzésre használ cookie-kat. Ez a weboldal a következő cookie-kat használja:

Google Analytics - ez a weboldal a Google, Inc. által biztosított webanalitikai szolgáltatást használja. A cookie-k erre a célra szolgálnak. A Google Analytics használatával kapcsolatos adatvédelmi információkért kövesse a következő linket: www.google.com

Munkamenet cookie-k - kizárólag a weboldal működésének fejlesztésére szolgálnak.

a munkamenet cookie-k a böngésző bezárásával lejárnak (törlésre kerülnek).

A Google Analytics cookie-k lejárnak általában legfeljebb 6 hónappal a weboldal utolsó meglátogatását követően.

A felhasználó bármikor törölheti a cookie-kat a böngészőben vagy az operációs rendszerben elérhető funkciók használatával.

A cookie-k készüléken való tárolásáról kizárólag a weboldal látogatója jogosult dönteni.

A cookie-kat a böngésző beállításainak segítségével - általában az adatvédelmi beállításokban - le lehet tiltani és kezelni (törölni) lehet. További információért kérjük, olvassa el a böngésző dokumentációt.

Amennyiben a felhasználó nem egyezik bele a Google Analytics eszközök alkalmazásába, használhatja a böngésző hivatalos bővítményét, melyet a következő címen ér el:

Böngésző bővítmény a Google Analytics letiltására

Kérjük, vegye figyelembe, hogy a cookie-k letiltása esetén a weboldal egyes funkcióihoz nem fér hozzá, vagy azok használata jelentősen nehezebbé válik.


Cookie beállítások

Cookie-kat („sütiket”) használunk számos különféle szolgáltatás biztosítására, szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésére, az Ön érdeklődési köreinek megfelelő reklámok megjelenítésére és közösségi média funkciók biztosítására. Egyes cookie-k szükségesek lehetnek a weboldal megfelelő működéséhez és lehetővé teszik Önnek bizonyos funkciók használatát. Az Ön hozzájárulásával weboldalunk fejlesztésére analitikai cookie-kat, a weboldalunkon feltüntetett hirdetések és tartalmak megjelenítésére marketing cookie-kat használunk. További információ a cookie-król és használatukról.
Ha az „Összes elfogadása” gombra kattint, az összes cookie használatához hozzájárulását adja. A „Cookie beállítások személyre szabása” gomb megnyomásával kiválaszthatja, mely cookie-kat kívánja elfogadni. A cookie beállításokat bármikor módosíthatja, hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Cookie beállítások

Ez az eszköz segít kiválasztani és deaktiválni a weboldalon használt különféle címkéket/nyomkövetőket/analitikai eszközöket.