Space

KAN Csoport etikai irányelvek

KAN CSOPORT ETIKAI MAGATARTÁSI KÓDEX

A KAN Csoport köteles tevékenységét jóhiszemű és becsületes módon végezni, úgy, hogy minden alkalmazottal, munkatárssal és üzleti partnerrel tisztelettel bánjunk. Függetlenül attól, hogy más vállalatokra milyen magatartási kódexek, értékek vagy helyi jogok érvényesek — jelen ETIKAI MAGATARTÁSI KÓDEX leírja a KAN Csoport minden alkalmazottjára és munkatársára vonatkozó etikai irányelveket és az üzleti magatartás kulcsfontosságú normáit.

Jelen ETIKAI MAGATARTÁSI KÓDEX részletesen elmagyarázza a problémás helyzetekben tanúsítandó magatartást és példákat is biztosít, illetve biztonsági záradékot is tartalmaz.

I. BIZTONSÁGI ZÁRADÉK - NE  FÉLJEN FELSZÓLALNI

A fent meghatározott etikai irányelveket a KAN Csoport minden alkalmazottja és munkavállalója köteles követni. Amennyiben olyan viselkedésről szerez tudomást, mely, belátása szerint, sérti jelen Kódex előírásait, jelentse azt felettesének vagy a szabálysértésekért felelős ellenőrnek - kérjük, keresse:

a) e-maillel: [email protected].com

b) telefonon: +48 516 108 175

Bejelentést névtelenül is tehet.

A KAN CSOPORT IGAZGATÓTANÁCSA biztosítja minden olyan alkalmazott és munkatárs biztonságát, aki jóhiszeműen tanácsot kér vagy jelentést tesz jelen etikai irányelvek alapján nem megfelelő viselkedés kapcsán. Az olyan személyek, akik részesek az itt meghatározott szabályok megsértésében, de arról bejelentést tesznek a KAN CSOPORT IGAZGATÓTANÁCSÁNAK, szintén védelemben részesülnek (mint védett tanúk).

 II. ÜZLETI TISZTESSÉG

2.1. AZ ÖN VISELKEDÉSE, MINT ALKALMAZOTT VAGY MUNKATÁRS

Mint alkalmazott/munkatárs, Ön köteles az Önre bízott feladatokat úgy végrehajtani, hogy viselkedése meghatározó hatással legyen azok sikerére és közvetlenül hozzájáruljon a KAN Csoport céljainak eléréséhez. A munkaviszony/együttműködés hűségen, kölcsönös tiszteleten és bizalmon kell, hogy alapuljon, az alkalmazottak/munkavállalók elsődleges kötelezettsége pedig a KAN Csoport sikerének biztosítása.

Ennek megfelelően Ön a következők szerint kell, hogy eljárjon:

a) járuljon hozzá a KAN Csoport szabályzatának megvalósításához és feladatait a legnagyobb gondossággal lássa el;

b) legyen készséges, pontos, és általában tisztelettudóan viselkedjen, a közvetlen és közvetett kommunikáció során is;

c) törekedjen szakmai végzettségének és tudásának hatékony növelésére, hogy így feladatait hatékonyabban tudja végezni és lehetősége nyíljon személyes fejlődésre és előremenetelre;

d) vállaljon felelősséget szavaiért, melyek egyenértékűek egy hivatalos dokumentummal;

e) ügyeljen a KAN Csoport hírnevére és a Csoportot a vállalaton kívül formális és informális közben is méltósággal képviselje;

f) ügyeljen saját megítélésére a vállalaton belül - ne provokáljon ki olyan helyzeteket, melyek szükségtelen kételyeket vagy feltételezéseket sugallhatnak;

g) ne ötvözze a munkát és a magánéletet, azaz például ne hívjon meg családtagokat a vállalat által szervezett találkozókra (a kísérőknek is szervezett események kivételével);

h) tartsa tiszteletben a törvényeket és magatartási szabályokat, melyeket a KAN Csoport köteles ügyfeleivel, partnereivel és az együttműködő vállalatokkal szemben alkalmazni;

i) munkaidejét vagy munkahelyét a KAN Csoportnál, illetve a Csoport tulajdonában álló anyagokat ne használja szakmai kötelezettségeihez nem kapcsolódó célokra;

j) ügyeljen megjelenésére és nyelvi kultúrájára a KAN Csoporton belül és kívül is.

2.2. ELŐNYÖK ELFOGADÁSA ÉS KÉRÉSE. CSALÁS MEGELŐZÉSE.

2.2.1. A KAN Csoport elvárja Öntől, hogy megfelelő, tisztességes munkát végezzen, tartózkodjon a lopástól és a vállalat eszközeinek és kollégáinak tulajdonának jogosulatlan felhasználásától, illetve a jogtalan haszonszerzéssel a KAN Csoporttal szemben.

2.2.2. Ön köteles kerülni a feladatköreihez és kötelezettségeihez kapcsolódó előnyök elfogadását és kérését.

2.2.3. Ilyen előnynek minősül: ajándék vagy díj, például pénz, alkalmi ajándék, utazás vagy szabadság, hitel, ellentételezés, szerződés, pozíció, ügyfél, együttműködő vállalat vagy beszállító/viszonteladó stb.

2.2.4. Egyedül a kis értékű (100 EUR értéket nem meghaladó) alkalmi ajándékok elfogadhatók, de ezeket be kell jelenteni az Értékesítési igazgatónak és HR igazgatónak.

2.2.5. Amennyiben bármilyen kérdése van, kérjen segítséget írásban/e-mail útján a vállalati képviselőjétől/Vállalatigazgatótól, Kereskedelmi igazgatótól vagy HR igazgatótól.

2.2.6. A csalás olyan szándékos megtévesztés, mely tisztességtelen vagy törvénytelen haszonszerzés céljából történik, és lehet családság, eltitkolás, sikkasztás, hamisítás vagy (elektronikus) dokumentumok megváltoztatása. A csalásért egy vagy több személy (összejátszás) is felelős lehet és olyan belső és/vagy külső feleket is érinthet, mint a beszállítók és ügyfelek.

2.2.7. A KAN Csoport vezetősége felelősséggel tartozik a csalással kapcsolatos kockázatok azonosításáért, a megfelelő ellenőrzések bevezetéséért és azok hatékonyságának folyamatos nyomon követéséért. Minden vezető köteles megismerni az illetéktelen tevékenységek azon típusait, melyek saját felelősségi körében felmerülhetnek, és megkövetelni a munkavállalóktól az esetleges csalásra utaló jelek bejelentését.

2.2.8. PÉLDÁK

a) 1. példa

a)  Egy alkalmazott/munkatárs jutalékot követel, hogy egy adott beszállítót válasszon. Ez azt jelenti, hogy az alkalmazott/munkatárs minden vásárlás után megkapja pl. a szerződéses vételár 2%-át a beszállítótól. Ez lopásnak minősül, mivel azt jelenti, hogy a KAN Csoport által fizetett vételár 2%-al alacsonyabb lehetett volna, mint a szerződéses ár. Az ilyen viselkedés jelentős károkat okozhat a KAN Csoportnak és az alkalmazott azonnali elbocsátásához vagy a munkatárs szerződésének azonnali felbontásához vezet.

b) 2. példa

    Egy alkalmazott/munkatárs hamisított dokumentumokat mutat be a KAN Csoportnak, hogy az olyan anyagok beszerzését finanszírozza, melyet aztán az alkalmazott/munkatárs saját javára értékesít. Az ilyen viselkedés lopásnak minősül és az alkalmazott azonnali elbocsátásához vagy a munkatárs szerződésének azonnali felbontásához vezet.

c) 3. példa

     Egy alkalmazott/munkatárs jutalmat kap egy alvállalkozótól, amiért nagyobb kereskedelmi kedvezményt kínál. Az ilyen viselkedés pénzügyi veszteséget okoz a KAN Csoport számára és az alkalmazott azonnali elbocsátásához vagy a munkatárs szerződésének azonnali felbontásához vezet.

2.2.9. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK:

a) 1. kérdés és válasz

Gyanítom, hogy egy alkalmazott/munkatárs csalást követ el és tudni szeretném, mit kell tennem?

Kérjük, a helyzeről közvetlenül tájékoztassa felettesét és/vagy a szabálysértésekért felelős ellenőr (lásd a „ne féljen felszólalni” szakaszt). Amennyiben csalás gyanúja áll fenn, nem beszélje meg a dolgot az érintett személyekkel és ne kísérelje meg saját maga kivizsgálni az ügyet. Felettese és/vagy a szabálysértésekért felelős ellenőr felülvizsgálják az esetet és megteszik a szükséges lépéseket.

b) 2. kérdés és válasz

Gyanítom, hogy felettesem csalásban vesz részt és tudni szeretném, mit kell tennem? 

Jelentse az ügyet a KAN Csoport Igazgatótanácsának vagy a szabálysértésekért felelős ellenőrnek, akik előítélet nélkül mérlegelik, kivizsgálják az ügyet. Ne féljen felszólalni akkor sem, ha vezetőségi pozíciót betöltő alkalmazott követ el csalást – tegyen jelentést itt:

a) e-mail: [email protected].com

b) telefon: +48 516 108 175

Bejelentést névtelenül is tehet.

Question and answer 3

Lesznek következményei, ha rosszul ítéltem meg a helyzetet?

A KAN Csoport hálás alkalmazottainak/munkatársainak, akik elkötelezetten védik a vállalat érdekeit és hajlandóak szóvá tenni a gyanús helyzetekkel kapcsolatos kételyeiket. A csalások sikeres vizsgálata és orvoslása az időszerű, bizalmas jelentéstételen alapul. Természetesen nem jár Önre nézve negatív következményekkel, ha csalás gyanújára hívja fel a figyelmet és gyanúja nem igazolódik be. Azonban tilos valakit alaptalanul szándékosan megvádolni.

2.3. KORRUPCIÓ ÉS MEGVESZTEGETÉS ELKERÜLÉSE

2.3.1. A KAN Csoport szigorúan tilt minden korrupt gyakorlatot a köz- és magánszektorokban is, az összes országban, melyben működik.

2.3.2. Tilos más személyek, szervezetek és vállalatok bármilyen megvesztegetése (és az erre irányuló kísérletek). Nem szabad semmi üzleti előny megszerzésének céljából semmilyen értékes dolgot felajánlani vagy elfogadni. A KAN Csoport minden körülmények között kerüli a csalást és összeférhetetlenséget.

2.3.3. Ön a KAN Csoport vállalatai által előkészített és regisztrált marketinganyagokat a marketinganyagok kibocsátására vonatkozó eljárásoknak megfelelően jogosult kiadni.

2.3.4. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK:

a) 1. kérdés és válasz

Gyárunk átépítésére vonatkozó engedélyért nyújtottunk be kérelmet. Egy helyi tisztviselő arra utaló megjegyzést tett, hogy egy kisebb összeg ellenében felgyorsítaná a folyamatot. Elfogadhatjuk a helyi tisztviselő ajánlatát, hogy felgyorsítsuk az ügymenetet a vállalat számára?

A KAN Csoport tiltja az ügymenetsegítő kifizetéseket. Nem szabad elfogadnia a helyi tisztviselő ajánlatát, azt köteles jelenteni a felettesének/vállalatigazgatónak és a HR igazgatónak.

b) 2. kérdés és válasz

Minden évben meghívjuk vacsorára egy megbecsült ügyfél pár igazgatóját. Ez megengedett?

Az ügyfelekkel való jó kapcsolat fenntartására irányuló képviseleti jellegű kiadások megengedettek. Azonban kerülni kell a törvénytelen befolyást és nem szabad lefizetés látszatát kelteni.

2.4. TISZTESSÉGTELEN VERSENY - VERSENYELLENES/TRÖSZTELLENES MAGATARTÁS ELKERÜLÉSE

2.4.1. Majdnem minden országban, ahogy a KAN Csoport dolgozik, vannak versenyjogi (vagy trösztellenes) törvények. Az ilyen törvények alapja mindig azonos: a vállalatok nem közölhetnek bizalmas információt versenytársaikkal. Természetesen szigorúan tilos a versenytársak közti árrögzítés, illetve megállapodni (akár nem hivatalos formában) egymás ügyfélcsoportjainak kerüléséről vagy az azokra való fókuszálásról.

2.4.2. A kartellek elleni tilalom még szélesebb körben értelmezendő. Egy versenytárs képviselőjével információt közölni aktuális politikáinkról, szándékainkról vagy akár csak legújabb kereskedelmi politikai döntéseinkről a versenyjogi törvények megsértésének minősül. Persze a versenyjognak is vannak tágabban értelmezhető területei, például: működhetünk együtt más vállalattal kutatás és fejlesztés céljából? Vásárolhatunk közösen belépő anyagokat? Illetve egyeztethetünk beszállítóval vagy forgalmazóval/ügyféllel kizárólagossági megállapodásokról? Ezeknél a kérdéseknél gondos jogi és gazdasági elemzésre van szükség. Kérjük, ilyen döntések meghozatala előtt először egyeztessen feletteseivel.

2.4.4. A versenyjog egy másik területe az adott piacon erős pozícióval rendelkező vállalatok ellenőrzéséről szól. Ha egy vállalat egy adott piacon rendkívül erős pozícióval bír (kvázi monopolhelyzet vagy erőfölény), a bizonyos versenyjogi törvények jelentősen korlátozzák kereskedelmi szabadságát. Piaci erőfölény általában akkor jön létre, ha egy vállalat felállíthatja saját szabályait, anélkül, hogy különösebben törődnie kéne a versenytársakkal. A piaci részesedés és a versenytársakról való távolság a piaci erőfölény meghatározó tényezői. Ha úgy látjuk, hogy piaci részesedésünk eléri az 5%-ot, nagyobb figyelmet kell szentelnünk a feltételek elemzésének.

2.4.5. Továbbra is köthetünk kizárólagossági megállapodásokat, illetve ajánlhatunk kedvezményeket ügyfeleinknek? Ha ilyen vagy ehhez hasonló kérdése van, kérjük, lépjen kapcsolatba a vezetőséggel.

2.4.6. PÉLDÁK:

a) 1. PÉLDA:

Üzleti konferencia zajlik. A megbeszélt témák között vannak például az aktuális tanúsítási eljárások és a termékeinkre vonatkozó szabványokkal kapcsolatos jogalkotási javaslatok.

A kávészünetben beszélgetni kezd egy versenytársunk munkavállalóival. A beszélgetés egy fontos forgalmazóval éppen zajló éves tárgyalásra terelődik.  A forgalmazó nagyobb engedményeket, hosszabb hitelidőszakokat és visszatérítési időket, csökkentett minimum rendeléseket, több reklámozással kapcsolatos támogatást és különféle marketingtevékenységekben való részvételt követel. A kollégáktól azt hallja, hogy ők is ilyen kérésekkel küszködnek és jó eséllyel elfogadják a marketingtámogatásra való követeléseket, a többi követelést viszont egyértelműen elutasítják. Most azt kérdezik, hogy mi hogyan válaszolunk a követelésekre. Ön azt válaszolja, hogy még nem döntöttünk, de az általuk felvetett stratégia tűnik a legjobbnak. Közli, hogy jó lenne legalább a többi követelést elutasítani. Ez a beszélgetés a versenyjogi törvények súlyos megsértésének minősül. A versenyhatóságok feltételezhetik, hogy a beszélgetésben elhangzott információk hatással lesznek az ügyfelekkel folytatott tárgyalásokra, és így magára a versenyre is. Per esetén rendkívül nehéz lenne ilyen feltételezéssel szemben fellépni. Ebben a kontextusban az, hogy a forgalmazó erős pozícióval bír a forgalmazói piacon, nem bír jelentőséggel.

Mit kell tennie, ha egy versenytárs (akár egy régi kolléga, barát vagy rokon) kereskedelmi információt oszt meg vállalatával kapcsolatban?

Közölje, hogy tilos megbeszélniük a forgalmazó követeléseit, a forgalmazóval zajló tárgyalások menetét vagy tárgyalási stratégiánkat. Ugyanakkor engedélyezett olyan témákról beszélni, mint a végfelhasználók forgalmazóval való elégedettsége, az elosztó által létrehozott új raktár nyitása vagy egy ilyen raktár helye. Általános szabály, hogy egy versenytárssal való kommunikáció során nem szabad olyan információt közölni, melynek hatására vállalatunk vagy a versenytárs átvenné a másik üzleti stratégiáját, árképzését, termékportfólióját, gyártási folyamatát stb., illetve amely okot adnak ennek megfontolására.

b) 2. PÉLDA:

Önnek találkozója van egy érdekcsoporttal. Az érdekcsoport egy termék adott típusát forgalmazó piaci szektor különféle gyártóiból áll. A résztvevők azt tárgyalják, hogy milyen következtetéseket lehet levonni egy közös termékelemzésből. 

A találkozó során egyértelművé válik, hogy a terméket és a gyártási folyamatot több tekintetben módosítani kell bizonyos műszaki követelményeknek való megfelelés érdekében. Ebéd közben egy gyártó megemlíti, hogy a nyersanyagok és vizsgálatok költségei meg fognak nőni. Azt mondja, hogy, véleménye szerint, a marketingtevékenységek során a termék továbbfejlesztett tulajdonságaira kell fókuszálni. A találkozó jogszerűnek minősül, de sosem szabad elfeledni, hogy a versenytársakkal való kommunikáció során kerülni kell a tiltott témákat. Tilos minden olyan téma, mely a közös fejlesztés és marketing jogszerű céljával (pl. marketingtevékenységekkel kapcsolatos információk, találkozó szempontjából releváns árak és piacok, gyártási és beszerzési költségekkel kapcsolatos információk) ellentétes. Így, ha a nyersanyagok áraival és azok gyártási költségekre és árakra gyakorolt hatásával kapcsolatos témára váltanak, térjen ki a beszélgetés elől és magyarázza el, hogy nem kíván részt venni ilyen információcserében. Ugyanez vonatkozik más, ügyfelekkel, pénzforgalommal, átbevétellel, kapacitással, befektetéssel, innovációval és technológiával kapcsolatos bizalmas információkra. Legfeljebb az összesített értékesítésekről és olyan általános üzleti fejleményekről szabad beszélni, melyek alapján nem lehet adott termékre vagy gyártóra vonatkozó következtetéseket levonni

c) 3. PÉLDA:

szakkiállításon vesz részt és termékeinket képviseli. Valaki meglátogatja az Ön standját és bemutatkozik, versenytárs munkavállalója. Azt mondja, szeretne többet tudni a termékfejlesztésről és a standnál kiállított adott termékekről tesz fel kérdéseket. Kíváncsi az árképzésre, a gyártási és fejlesztési költségekre és a felhasznált anyagokra is. Hogyan kell válaszolnia?

Ne közöljön a termékkel kapcsolatos prospektusokon, árlapokon és a vállalat standjánál vagy weboldalán elérhető adatokon túlmutató információt. A termékbevezetésekkel, gyártási és fejlesztési költségekkel, valamint a know-how-val kapcsolatos információk kiemelkedően fontos üzleti kérdéseknek minősülnek. Az ilyen információk megosztása a versenyjogi törvények megsértésének minősül. Akkor sem szabad ilyen bizalmas információt közölnie, ha a másik személy információt kínál a versenytárs termékfejlesztésével, stb. kapcsolatban.

2.5. INFORMÁLIS TALÁLKOZÓK ÜGYFELEKKEL/ALVÁLLALKOZÓKKAL

2.5.1. Ha – a KAN Csoport képviselőjeként – ügyfelekkel vagy alvállalkozókkal közös találkozókon vesz részt, köteles a KAN Csoport képviseletét méltósággal ellátni.

2.5.2. Ha meghívják egy ilyen találkozóra, legyen objektív és képviselje a KAN Csoport érdekeit.

2.5.3. Az üzleti találkozók (és vacsorák) vállalati ügyekkel kapcsolatosak, így nem hívhat meg családtagokat.

2.5.4. Ha egy beszállító, alvállalkozó meghívja Önt, a meghívást először felettese írásban vagy e-mailben jóvá kell, hogy hagyja. A beszállítókkal és alvállalkozókkal való találkozókon a KAN Csoport legalább két képviselője jelen kell, hogy legyen.

2.6. A KAN CSOPORT TULAJDONÁBAN ÁLLÓ/BIZALMAS INFORMÁCIÓK ÉS A KAN CSOPORT TULAJDONÁNAK VÉDELME

2.6.1. Mint a KAN Csoport alkalmazottja/munkatársa, Ön köteles forrásuktól függetlenül bizalmasan kezelni azokat az információkat, melyeket a KAN Csoport Önre bízott vagy melyek tudomására jutottak alkalmazotti/munkatársi pozíciója kapcsán – kivéve, ha Önt az információk megosztására meghatalmazzák vagy azt törvény írja elő.

2.6.2. Általában véve semmilyen a KAN Csoporttal kapcsolatos információ nem minősül nyilvános információnak. Ez vonatkozik az ügyfelek, alvállalkozók, beszállítók stb. által velünk megosztott információkra is. Különös tekintettel a következőkre:

a) Külön engedély hiányában tilos a KAN Csoport tulajdonában álló információt megosztani.

b) A munkaviszony/együttműködés időtartama alatt Ön köteles korlátlan ideig biztosítani a KAN Csoporttal való munkájával kapcsolatos minden információt.

c) Ön köteles biztosítani a KAN Csoport tevékenységével kapcsolatos információk harmadik felek általi jogosulatlan hozzáférés elleni védelmét. Köteles intézkedéseket tenni az ingóságok és más eszközök jogtalan használat és elvesztés elleni védelmének érdekében, ideértve az esetleges törvénysértéseket, bűnesetek és visszaéléseket is.

d) Minden a KAN Csoport által bármilyen formában védett adat – függetlenül attól, hogy az hogyan és hol került rögzítésre –, dokumentum, számítógép, műszaki rajz stb. jogosulatlan nyilvánosságra hozatala, másolása, vállalattól való vagy a KAN Csoport informatikai infrastruktúráján (szerverek, adathordozók, vállalati számítógépek) kívüli továbbítása, illetve jogosulatlan károsítása, eltávolítása – céltól függetlenül – visszaélésnek minősül és a hátrányos a KAN Csoportra nézve, és fegyelmi, büntetőjogi és polgári jogi következményekkel járhat.

e) A KAN Csoport tulajdonában álló információk személyes haszon reményében való megosztása vagy magáncélokra való felhasználása visszaélésnek minősül és hátrányos a KAN Csoportra nézve, és fegyelmi, büntetőjogi és polgári jogi következményekkel járhat.

f) A KAN Csoporttal való munkaviszonyának/együttműködésének megszűnése esetén köteles visszajuttatni minden Önnek átadott vagy az Ön munkavégzése során létrehozott dokumentumot. Ez vonatkozik minden dokumentációra, az adathordozó formájától függetlenül.

2.6.3. Ön köteles kellően védeni a KAN Csoportot minden vesztességgel, lopással és kárral szemben. Ez különösen vonatkozik az ingóságokra, szellemi tulajdonra és elektronikus adathordozókon (számítógépeken) tárolt információkra. Példák ilyen információkra: szervezeti adatok, személyes adatok, technológiák és eljárások, gyártási módszerek, marketing, reklámozás, kereskedelmi és pénzügyi adatok és a fejlesztési tervek részletei.

2.6.4. Ezenfelül Ön köteles kerülni az ingóságok, szellemi tulajdon, elektronikus adathordozókon (számítógépeken) tárolt információk és pozíciójának magánjellegű célokra való felhasználását.

2.6.5. Az adatok bizalmas kezelésének részletes leírását az INFORMATIKA/ADATVÉDELEM/BIZTONSÁGI SZABVÁNYOK mappában, az NND programnál találja.

2.6.6. PÉLDÁK:

a) 1. példa:

Ön gyermekének focicsapatának edzője és sürgősen e-maileket kell küldenie a következő focibajnokság egyes szponzorainak. Erre nem használhatja vállalati e-mail címét. Vállalati e-mail címe tartalmazza a vállalat címét, így a vállalati tevékenységeket érinti és ez veszélyeztetheti a KAN Csoport arculatát vagy hírnevét. Az ilyen e-maileket saját privát e-mail címéről, munkaidőn kívül kell elküldenie.

b) 2. példa

Üzleti útra indul és családja kéri, hogy az útját kombinálják saját nyaralásukkal. Szigorúan tilos az üzleti ebédeket/vacsorákat/utazásokat családtagok vagy barátok társaságában privát vacsorákkal/szabadságokkal/utazásokkal kombinálni.

2.7. ELEKTRONIKUS ADATOK

2.7.1. A KAN Csoport elektronikus formában továbbított és/vagy tárolt adatai különleges védelmet igénylő eszközök. Így az informatikai adatok — függetlenül attól, hogy az hogyan és hol került rögzítésre — jogosulatlan nyilvánosságra hozatala, másolása, vállalattól való vagy a KAN Csoport informatikai infrastruktúráján (szerverek, adathordozók, vállalati számítógépek) kívüli továbbítása, illetve jogosulatlan károsítása, eltávolítása – céltól függetlenül – visszaélésnek minősül és a hátrányos a KAN Csoportra nézve, és fegyelmi, büntetőjogi és polgári jogi következményekkel járhat.

2.7.2. During working hours and at the workplace, the KAN Group maintains zero tolerance for any behaviour infringing basic values and the KAN Group policy, including watching pornographic footage and other material contradictory to general ethical standards and good manners.  Any improper, contrary to KAN’s GROUP valid orders of electronic/IT equipment (computers) and means of communication, regardless of the type, shall be considered a serious offence against the KAN Group.

2.7.3. A KAN Csoport ADATVÉDELMI előírásokat alkalmaz. Minden egyes adatfelhasználó felelősséggel tartozik ezen előírások és a kapcsolódó eljárások teljesítéséért. Az adatvédelem részletes leírását az INFORMATIKA/ADATVÉDELEM mappában, az NND programnál találja.

2.8. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG

2.8.1. Az összeférhetetlenség olyan helyzet, ahol a személyes érdekek és a KAN Csoport érdekei ellentétesek. Mint a KAN Csoport alkalmazottja/munkatársa, Ön köteles kerülni az összeférhetetlenséget eredményező helyzeteket.

2.8.2. Kifejezetten kerülje a következő helyzeteket:

a) be nem vallott pénzügyi vagy más kapcsolat a KAN Csoporttal együttműködő ügyfelekkel vagy entitásokkal;

b) bármilyen kapcsolat versenytársakkal, ideértve a munkaviszonyt és a tanácsadói kapcsolatot is;

c) involvement in competitive activity against KAN Group in any way;

d) munka harmadik feleknek a KAN Csoport eszközeit és a KAN Csoportnál való munkaidőt felhasználva;

e) bármilyen más a családjával vagy barátaival kapcsolatos olyan helyzet vagy körülmény, mely megakadályozhatja, hogy Ön a KAN Csoport érdekeinek megfelelően cselekedjen.

2.8.3. Amennyiben Ön vagy egy családtagja (tényleges vagy potenciális) versenytevékenységet folytat — Ön köteles arról írásban tájékoztatni a felettesét/vállalatigazgatót és a KAN Csoport HR osztályának igazgatóját.

2.8.4. Mint a KAN Csoport alkalmazottja/munkatársa, Ön köteles tájékoztatni egy vállalati képviselőt és a KAN Csoport személyzeti igazgatóját az összeférhetetlenség minden előfordulásáról.

2.8.5. PÉLDÁK:

a) 1. példa

Ön a KAN Csoport Tervezési vagy Beszerzési osztályával működik együtt, és tudja, hogy egy (akár távoli) családtag olyan üzletet vezet, mely a KAN Csoport által gyártott/értékesített termékekkel versenyben álló termékeket árul. Ön köteles tartózkodni attól, hogy pl. a KAN Csoport beszállítóival, áraival, engedményeivel kapcsolatos tudását a családi üzlet támogatására használja. A beszállítókkal/ügyfelekkel/árakkal/engedményekkel kapcsolatos információ bizalmas és különleges védelem alatt áll. Az összeférhetetlenség elkerülésének érdekében haladéktalanul jelentsen be írásban minden ilyen üzletet.

b) 2. példa

Ön a vállalat fejlesztési osztályával együttműködve dolgozik és testvére egy versenytárs értékesítési osztályán dolgozik. Testvére felveti, hogy kombinálják tudásukat és alapítsanak új vállalkozást. Az Ön KAN Csoportnál szerzett tudása a KAN Csoport szellemi tulajdona és nem használható fel saját vagy családtagjának előnyére.

c) 3. példa

Ön vagy családjának egy tagja pénzügyi érdekeltséggel rendelkezik egy olyan entitásnál, mely kész üzleti kapcsolatba lépni a KAN Csoporttal, és Ön is része a döntéshozási folyamatnak. Ez komoly probléma – egyeztessen felettesével és a KAN Csoport vállalatigazgatójával. Ő határozza meg, hogyan lehet elkerülni, hogy Ön a KAN Csoport képviseletében ezzel az entitással dolgozzon.

2.8.6. KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK:

a) 1. kérdés és válasz

Egy jóbarátom olyan vállalatnál dolgozik, mely a KAN komoly ügyfelévé válhat — megkérdezi, hogy én, mint a KAN Csoport értékesítéssel foglalkozó alkalmazottja/munkatársa szeretnék-e a vállalatának értékesíteni. Mit kell tennem? 

Jelentenie kell a helyzetet a felettesének, ő gondoskodik róla. Ön nem vehet részt a tranzakcióban. Azonban, tekintve, hogy egy fontos ügyfelet szerezhet, nem kell rögtön elutasítania az ajánlatot.

b) 2. kérdés és válasz

Egy jóbarátom felkért, hogy tanácsadóként dolgozzak a KAN Csoport egy versenytársának. Bár csak műszaki tanácsadásról van szó, nem bizalmas ügyekben, nem vagyok benne biztos, hogy mit kell tennem.

Kérje ki felettese véleményét, ő objektív választ ad kérdésére. Soha nem szabad elfelejteni, hogy a tisztességtelen versenyre vonatkozó jogszabályok sok esetben tiltják a versenytársak közti információmegosztást. További információért lásd a „Tisztességes és nyílt verseny” szakaszt.

III. KAPCSOLAT AZ ALVÁLLALKOZÓKKAL ÉS VERSENYTÁRSAKKAL

3.1. TISZTESSÉGES ÉS NYÍLT VERSENY

3.1.1. Mint a KAN Csoport alkalmazottja/munkatársa, Ön a következő kötelezettségekkel bír:

a) nem oszthat meg a KAN Csoport vállalataival kapcsolatos olyan információkat, melyekhez a munkaviszony/együttműködés során, nem hivatalos kapcsolatok által vagy véletlen miatt jutott;

b) köteles tiszteletben tartani a szerzői jogokat;

c) a KAN Csoport Tanácsának külön, írásos beleegyezése nélkül nem oszthatja meg a KAN Csoport bizalmas dokumentációját és anyagait harmadik felekkel; bizalmas információnak minősül minden olyan, a KAN Csoport tulajdonában álló információ, mely nem lett nyilvánosságra hozva.

3.2. VERSENYTEVÉKENYSÉGEK TILTÁSA

3.2.1. A KAN Csoportnak végzett munka során Ön köteles kerülni a KAN Csoport versenytevékenységének minősülő tevékenységeket.

3.2.2. Ez a kötelezettség vonatkozik minden a KAN Csoportéhoz hasonló ágazatokra vonatkozó jogszerű tevékenységre, különös tekintettel a következőkre: alkalmazottként, munkavállalóként, képviselőként, alvállalkozóként, szerződéses dolgozóként, versenytársak közvetítőjeként (megbízottjaként) való munka, saját vállalat vagy harmadik fél vállalatának vezetése, részvényesi viszony.

IV. BIZTONSÁGOS NEMZETKÖZI ÜZLET

4.1. Üzletmenetének nemzetközi természete miatt a KAN Csoport minden időről időre az EU, Egyesült Királyság, USA és ENSZ területén alkalmazandó, vonatkozó kereskedelmi és gazdasági szankció, exportellenőrzés, embargó és hasonló törvény, előírás, szabályozás, korlátozó intézkedés, korlátozott vagy kijelölt felek listája, licenc, rendelet vagy követelmény rendelkezésének megfelel.

4.2. KERESKEDELMI TILALOM HATÁLYA ALÁ ESŐ ORSZÁGOK:

4.2.1. A KAN Csoport nem végez közvetett vagy közvetlen üzleti tevékenységet a következő országokban: Szíria, Szudán, Észak-Korea, Irán, Kuba, Krím-félsziget, Ukrajna következő területei: Doneck és Luhanszk régiók.

4.3. KATONAI CIKKEK VAGY SZANKCIÓ HATÁLYA ALATT ÁLLÓ KETTŐS FELHASZNÁLÁSÚ TERMÉKEK

4.3.1. A KAN Csoport alkalmazottjai és munkavállalói kötelesek ellenőrizni, hogy a termékek, szolgáltatások, szaktudás és technológia minősülhetnek-e katonai cikkeknek, kettős felhasználású termékeknek, illetve szankció hatálya alá esnek-e egyes országokban (pl. a célországban).

4.3.2. A kettős felhasználású termékek polgári és katonai célokra is felhasználhatók; ilyenek a hajózásra és egyéb navigációra szolgáló radar- és lézertechnológiák, de akár a rakétakilövők navigációs rendszerei és az atomfegyverek gyártása is.

4.3.3. A KAN Csoport alkalmazottjai és munkavállalói kötelesek a követni az alkalmazandó törvényeket és a szankciók hatálya alá eső termékek exportálása előtt beszerezni a vonatkozó engedélyeket

4.4. SZANKCIÓ HATÁLYA ALATT ÁLLÓ FELEK

4.4.1. A KAN Csoport alkalmazottjai és munkavállalói kötelesek ellenőrizni, hogy üzletfeleink az érintett országokban, azaz az EU, Egyesült Királyság, USA és ENSZ területén a szankció hatálya alá eső felek listáján („feketelisták”) vannak-e.

4.4.2. Az Európai Unió, az Egyesült Királyság, az Egyesült Államok és az Egyesült Nemzetek Szervezetének pontos korlátozó intézkedésekkel kapcsolatos előírásairól és az ilyen intézkedések hatálya alá eső entitások listájáért lásd a következő weboldalakat:

a) Európai Unió: https://www.sanctionsmap.eu/#/main

b) Egyesült Államok: https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/

c) Egyesült Királyság: https://www.gov.uk/government/publications/current-list-of-designated-persons-terrorism-and-terrorist-financing  

d) Egyesült Nemzetek Szervezete: https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1267; https://www.un.org/securitycouncil/sanctions/1988

4.5. KIEMELT KOCKÁZATOT JELENTŐ ORSZÁGOK

A kiemelt kockázatot jelentő országok azok a területek, ahol a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának kockázata magasabb lehet.

a) A KAN Csoport alkalmazottjai és munkavállalói kötelesek ellenőrizni, hogy az esetleges tranzakciók érintenek-e kiemelt kockázatot jelentő országokat. Az ilyen országok korlátozások hatálya alá eshetnek, melyek az adott tranzakcióban részes felektől is függenek.

4.6. MIRE KELL FIGYELNI

4.6.1. A KAN Csoport alkalmazottjai és munkavállalói kötelesek figyelemmel lenni a szokatlan helyzetekre és körülményekre, melyek a termékek, piacok és a tranzakciók egyéb tényezőinek függvényében eltérhetnek.

4.6.2. Mire kell kifejezetten figyelni:

a) az ügyfél neve vagy címe hasonló egy szankció hatálya alatt álló, „feketeli

Cookie beállítások

Cookie-kat („sütiket”) használunk számos különféle szolgáltatás biztosítására, szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésére, az Ön érdeklődési köreinek megfelelő reklámok megjelenítésére és közösségi média funkciók biztosítására. Egyes cookie-k szükségesek lehetnek a weboldal megfelelő működéséhez és lehetővé teszik Önnek bizonyos funkciók használatát. Az Ön hozzájárulásával weboldalunk fejlesztésére analitikai cookie-kat, a weboldalunkon feltüntetett hirdetések és tartalmak megjelenítésére marketing cookie-kat használunk. További információ a cookie-król és használatukról.
Ha az „Összes elfogadása” gombra kattint, az összes cookie használatához hozzájárulását adja. A „Cookie beállítások személyre szabása” gomb megnyomásával kiválaszthatja, mely cookie-kat kívánja elfogadni. A cookie beállításokat bármikor módosíthatja, hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Cookie beállítások

Ez az eszköz segít kiválasztani és deaktiválni a weboldalon használt különféle címkéket/nyomkövetőket/analitikai eszközöket.