Space

Általános értékesítési feltételek

1. CIKKELY
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1.1. A KAN Sp. z o.o. által a Polgári Törvénykönyv 384. cikkelye alapján kidolgozott Általános értékesítési feltételeket a Felek elfogadták, feltételeit magukra nézve kötelezőnek elfogadták. Az Általános értékesítési feltételek eltérő rendelkezés hiányában az Adásvételi szerződés részét képezik.

1.2. Eltérő rendelkezés hiányában a jelen Általános értékesítési feltételekben használt kifejezések a következő jelentésekkel bírnak:
(a) ÁÉF - jelen Általános értékesítési feltételek
(b) Adásvételi szerződés - a Termékek adásvételének tárgyában létrejött és az Eladó és Vevő által a Vevő Megrendelése alapján kötött és az Eladó által jelen ÁÉF feltételeinek megfelelően elfogadott szerződés, mely együttműködési megállapodást is magába foglal
(c) Eladó - KAN Sp. z o.o. (székhelye: Kleosin, cím: ul.Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin)
(d) Vevő - a Megrendelést benyújtó és az Adásvételi szerződésben részes entitás
(e) Termékek - az Eladó (KAN sp. z o.o.) által értékesített termékek és árucikkek
(f) Megrendelés - a Termékek adásvételére vonatkozó, a Vevő által jelen ÁÉF rendelkezéseinek megfelelően az Eladóhoz benyújtott megrendelés
(g) Termékdokumentáció - olyan dokumentáció, mely leírja a Termékek lényeges paramétereit és tulajdonságait, különös tekintettel a Termékek műszaki, technológiai, minőségügyi leírására, valamint a műszaki adatokra, mintákra, próbadarabokra, komponensekre és Szellemi tulajdonjogokra
(h) Szellemi tulajdonjogok - minden a Termékekkel vagy az Eladóval kapcsolatos szellemi tulajdon, mely a Lengyel Köztársaság területén vagy külföldön védettnek minősül, ideértve a Termékekkel kapcsolatos szerzői jogokat, védjegyeket, szabadalmakat, használati mintákat, ipari formaterveket, know-how-t, melybe a Termékek gyártási folyamata is beletartozik, ideértve az Eladó vállalatcsoportjának részét képező egyéb entitások által gyártott vagy kínált Termékeket is
(i) Árjegyzék - a Termékek a Felek által kötelezőnek elfogadott árai
(j) Felek - az Adásvételi szerződéseben részes felek (a Vevő és az Eladó).

1.3. Jelen ÁÉF érvényes minden a Termékekkel kapcsolatos Adásvételi szerződésre, Vevő által az Eladónak küldött ajánlatra, az ajánlattételi felhívásokra, valamint minden az Eladó által a Vevőnek küldött ajánlatra.

1.4. Jelen ÁÉF megváltoztatható, módosítható, és egyes rendelkezéseinek alkalmazását az Eladó kizárhatja. Az ÁÉF esetleges módosításai a Vevőre attól a naptól számítva érvényesek, amikor azok a Vevőnek továbbításra kerülnek ugyanabban a formátumban és ugyanolyan módon, melyben és mellyel jelen ÁÉF is továbbítva lett a Vevőnek.

1.5. Amennyiben bármilyen ellentmondás van jelen ÁÉF tartalma és az Adásvételi szerződés vagy annak részletes mellékleteinek rendelkezései között, az Adásvételi szerződés tekintendő irányadónak elsősorban az ÁÉF, másodsorban a részletes mellékletek tartalmával szemben.

1.6. Ezúton kifejezetten kizárjuk a Vevő általános szerződési feltételeire való esetleges hivatkozásokat.

1.7. Amennyiben az Adásvételi szerződés INCOTERMS feltételeket alkalmaz, az Adásvételi szerződés eltérő rendelkezésének hiányában az elfogadott INCOTERMS feltételektől eltérő ÁÉF rendelkezések tekintendők irányadónak.

1.8. Jelen ÁÉF elérhető az Eladó weboldalán: www.kan-therm.com

1.9. Az ÁÉF nem alkalmazandó a Termékek értékesítése során ha a Vevő természetes személy, aki nem gazdasági vagy szakmai tevékenység céljából vásárol (fogyasztó).

2.0. Az Eladó weboldalán megadott információk nem minősülnek a Polgári Törvénykönyv értelmezése szerinti ajánlatnak, csak rendelés leadására való felhívásnak tekintendők.

2. CIKKELY
TERMÉKJELLEMZŐK.

A Termék(ek) jellemzői a Termékdokumentációban kerülnek leírásra.

3. CIKKELY
MEGRENDELÉSEK.

3.1. A Termékek kizárólag a Vevő által az Eladónak az alábbi 3. cikkely (2) bekezdés, 3. cikkely (3) bekezdés rendelkezései szerint benyújtott Megrendelések keretében kerülnek értékesítésre.

3.2. A Vevő Megrendeléseket e-mail vagy fax útján, valamint írásban nyújthat be.

3.3. A Megrendelések akkor kerülnek teljesítésre, ha az Eladó a 3. cikkely (2) bekezdésben megadott átvételt követő 5 munkanapon belül megerősíti annak elfogadását. Amennyiben az Eladó termékhiány miatt vagy más okból nem tudja teljesíteni a Megrendelést, a Megrendelés helyesbítésének érdekében értesíti a Vevőt. A 3. cikkely (2) bekezdés, 3. cikkely (3) bekezdés rendelkezései a Megrendelés helyesbítésére is vonatkoznak.

3.4.A Termékek szállítása egyszerre vagy több részletben, a Megrendelésben meghatározott ütemterv szerint történhet. A Termékek egyszeri szállításának időpontja a Megrendelésben meghatározott és az Eladó által visszaigazolt időpont. A több részletben kiszállított Termékek szállításának időpontja az ütemtervben meghatározott és az Eladó által visszaigazolt időpont.

3.5 Amennyiben a Termékek összességének vagy egy részének határidőn belüli kiszállítása lehetetlenné válik, az Eladó köteles azonnal értesíteni a Vevőt és új szállítási időpontot egyeztetni. A Megrendelés visszavonása (törlése) minden esetben az Eladó írásos hozzájárulásához van kötve.

4. CIKKELY
LOGISZTIKAI MINIMUM ÉS BIZTOSÍTÁSOK.

4.1. Az Eladó jogosult bármikor logisztikai minimumot kiszabni a Vevő által rendelhető Termékek értékének vagy mennyiségének tekintetében. 

5. CIKKELY
TERMÉKEK ÁTVÉTELE.

5.1. A megrendelt Termékeket a Vevő a Megrendelésben megadott helyen veheti át; amennyiben nincs ilyen hely megadva, az átvétel helye az Eladó raktára Białystokban.

5.2. Amennyiben a Vevő nem veszi át a Termékeket a meghatározott időn belül, úgy az Eladó jogosult a Vevőnek felszámolni a Termékek raktározása és kiszállítása kapcsán felmerülő költségeket.

5.3. A Termékek kiszállításának dátuma a szállítólevél és/vagy fuvarlevél és a csatolt szállítólevél vagy termékjellemzők aláírásának dátuma.

A Termékek átvételekor a Termékekkel kapcsolatos minden kockázat és költség a Vevőre száll, ideértve a fuvarozó részéről felmerült kockázatokat és költségeket is, függetlenül attól, hogy melyik fél viseli a szállítási költségeket.

5.4. A Termékekre vonatkozó tulajdonjog akkor száll át a Vevőre, mikor a Termékek teljes árát és a Megrendelés teljesítésével kapcsolatos összes díjat az Eladónak kifizeti. A tulajdonjog átruházásától függetlenül a Vevő viseli az átvett vagy felügyelete alatt álló árucikkek esetleges elvesztésének, megsemmisülésének minden kockázatát.

6. CIKKELY
KERESKEDELMI FELTÉTELEK.

A részletes kereskedelmi feltételeket minden esetben az adott Adásvételi szerződés határozza meg.

7. CIKKELY
PRICE.

7.1. Felek eltérő írásbeli megállapodása hiányában a lengyel piacon a Termékek a weboldalon elérhető, az értékesítés napján érvényes Árjegyzékben, illetve az írásban vagy e-mailen benyújtott egyedi kereskedelmi ajánlatban meghatározott árakon kerülnek értékesítésre a Vevőnek. A Lengyelországon kívüli piacokon a Termékek az adott piacra vonatkozó Árjegyzékben, illetve az írásban vagy e-mailen benyújtott egyedi kereskedelmi ajánlatban meghatározott árakon kerülnek értékesítésre a Vevőnek.

7.2. Az Eladó fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a Termékek az Árjegyzékben megadott eladási árait. A fentiekhez nem szükséges az Adásvételi szerződés módosítása, a Vevőt azonban kötelező értesíteni. Az árváltozás nem érvényes az árváltozás előtt benyújtott és az Eladó által elfogadott Megrendelésekre.

7.3. A Termékek Árjegyzékben megadott értékére a kiszállítás dátumán érvényes HÉA kerül felszámolásra.

7.4. Az Adásvételi szerződés eltérő rendelkezésének hiányában az ár nem tartalmazza a biztosítási és szállítási költségeket, illetve egyéb díjakat sem, különös tekintettel az adókra, illetékekre és más állami vagy helyi díjakra melyek a kiszállítással kapcsolatban felmerülhetnek.

7.5. A Felek eltérő, írásos megállapodásának hiányában a kiszállított Termékeket az adott Termékek átvétele előtt ki kell fizetni.

7.6 A Vevő kizárólag akkor jogosult az Eladóval szembeni követeléseinek értékét levonni az Eladó az Adásvételi szerződés alapján felmerülő, a Vevővel szembeni követeléseiből, ha a Vevő követelései is az Adásvételi szerződés alapján merültek fel és bíróság vagy a követeléssel kapcsolatos vitarendezésre jogosult más testület jogerős és kötelező ítélete rendelte el őket vagy az Eladó azokat írásban elfogadta.

8. CIKKELY
VÁMKEZELÉSI DOKUMENTUMOK.

8.1. Vámkezelési dokumentumnak a megfelelően és az általánosan alkalmazandó adóügyi jogszabályok szerint kibocsátott számla tekintendő.

8.2 A fizetés nem készpénzes formában, az Eladó számlán megjelölt bankszámlájára való utalással teljesítendő. A fizetés időpontja az a dátum, amikor az összeg jóváírásra kerül az Eladó bankszámláján

9. CIKKELY
JÓTÁLLÁS.

9.1.  Az Eladó garantálja, hogy az értékesített Termékek megfelelnek a Termékdokumentációnak.

9.2 A Termékekről szóló tájékoztatóban, illetve egyéb prospektusokban, reklámanyagokban, specifikációkban stb. található adatok az Eladó aktuális ismereteire és tapasztalataira alapulnak. Ezeket az információkat ezért hozzávetőleges információknak kell tekinteni, nem pedig az áruk minőségére és tulajdonságaira vonatkozó tájékoztatásnak. Nem minősülnek sem a minőségre, sem a tulajdonságokra, sem pedig tartósságra vonatkozó garanciának. Az Eladó Termékeinek adott rendeltetési célra való megfelelőségét a Vevő köteles ellenőrizni.

9.3. A Vevőnek kiszállított Termékek minősége meg kell, hogy feleljen a lengyel törvények általánosan alkalmazandó előírásainak.

9.4. A kínált jótállás az Eladó a biztosított Termékek esetleges hibáiért való kizárólagos felelősségét jelenti, függetlenül attól, hogy az adott hibák a szerződésből, jogsértésből erednek-e, és kiterjed az árucikkeket érintő és azok hibája által kiváltott kárra és vesztességre is. Az Eladó nem vállal semmilyen ezen túlmenő felelősséget, akkor sem, ha a kiterjesztett felelősség a Vevő szerződési feltételeiből, nyilatkozataiból vagy jótállásaiból, vagy más hasonló kiterjesztett felelősséget eredményező tevékenységekből vagy nyilatkozatokból eredne, függetlenül attól, hogy azokat jogszabály alapján vagy más jogalappal teszik.

9.5. A Felek ezúton kizárják a Polgári Törvénykönyv rendelkezései által előírt kellékszavatosságot, ideértve a Polgári Törvénykönyv 609. cikkelyét is.

 10. CIKKELY
PANASZOK.

10.1. A Vevő legkésőbb az alábbi határidőkkel jogosult panaszt tenni a Termékek mennyiségét vagy minőségét illetően:

(a) Ha a panasz szerint a Termékek mennyisége nem felel meg a vállalt Megrendelésnek - a Termékek átvételét követő 5 munkanapon belül

(b) Ha a panasz szerint a Termékek minősége nem felel meg a 9. cikkely rendelkezéseinek - a Termékek átvételét követő 60 napon belül

(c) A Vevő a panaszbejelentést postai úton, illetve fax vagy e-mail útján, a fenti határidőkön belül köteles az Eladónak benyújtani. Az Eladó a Vevő által benyújtott panaszt köteles a panaszbejelentés átvételét követő 14 napon belül elbírálni, és ennek eredményéről a Vevőt postai úton, illetve fax vagy e-mail útján tájékoztatni.

10.2. Amennyiben a panasz elfogadásra kerül, az Eladó köteles pótolni a hiányzó mennyiséget, javítást végezni vagy kicserélni a hibás Terméket egy hibamentes Termékre, úgy, hogy a további Termékeket az elfogadott panaszt követő Megrendeléssel küldi meg.

10.3. A panasztételi eljárás kezdeményezésével a Vevő nem mentesül az eljárás által érintett Termékek árának kifizetésére vonatkozó kötelezettsége alól.

11. CIKKELY 
VISSZAKÜLDÉS.

A Termékek visszaküldése kizárólag különösen megalapozott esetekben megengedett.

11.2. Kizárólag az Eladó aktuális termékkatalógusának részét képező, tökéletes minőségű Termékek küldhetők vissza.

11.3. A Termékeket teljes, sértetlen gyári csomagolásban kell visszaküldeni.

11.4. A következő Termékek nem visszaküldhetők:

(a) Nem szabványos vagy a Vevő különleges megrendelésére készített Termékek

(b) A beszerzési számla dátuma előtt több mint 12 hónappal vásárolt Termékek.

11.5. A visszaküldött Termékeket az egyes cikkeket átláthatóan elválasztva kell becsomagolni.

11.6. A Vevő köteles a visszaküldött Termékeket a szállításhoz biztonságosan előkészíteni. Az Eladó nem tartozik felelősséggel a Termékeket ért, az Eladó raktárába való szállítás során felmerülő, a Vevő általi nem megfelelő előkészítésből eredő károkért.

11.7. A fenti követelményeknek nem megfelelő visszaküldött termékeket az Eladó a Vevő költségére visszaküldi a Vevőnek.

11.8. A Terméket visszaküldő Fél köteles megnevezni az értékesítési dokumentumokat (HÉA-számlaszámokat), melyek alapján a visszaküldött Termékek vásárlása történt.

11.9. A visszatérítés az eredeti beszerzési számla alapján kiállított helyesbítő HÉA-számla útján történik.

11.10. Ha az Eladó raktárában újra kell csomagolni a visszaküldött Termékeket, a Vevőnek az összes bejegyzett visszaküldött Termék értékének 10%-ával megegyező díj kerül felszámolásra.

12. CIKKELY
FELELŐSSÉG AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSÉÉRT.

12.1. Az Eladó semmilyen körülmények közt és semmilyen alapon, sem szerződés, sem jogsértés (ideértve a gondatlanságot és a törvényi kötelezettség megszegését is) alapján nem vállal felelősséget a következőkért: elmaradt haszon, üzleti lehetőség vagy szerződéskötés lehetőségének elvesztése, bevételkiesés vagy várt megtakarítás elmaradása, valamint az esetleges közvetett károk.

12.2. Az Eladó semmilyen körülmények közt és semmilyen alapon, sem szerződés, sem jogsértés (ideértve a gondatlanságot és a törvényi kötelezettség megszegését is) alapján nem vállal felelősséget azért, ha szerződéses kötelezettségének teljesítésével kapcsolatos mulasztás olyan körülményekből ered (függetlenül a körülmények természetétől), melyek a Vevő által megszabott követelmény vagy utasítás miatt az Eladó által a maga részéről kötelesség alapján vállalt szerződések teljesítése kapcsán merül fel.

12.3. A felelősség, amellyel az Eladó a Vevőnek tartozik, akár az Adásvételi szerződés, akár jogsértés (ideértve a gondatlanságot és a törvényi kötelezettség megszegését is) alapján, a felelősség jogalapjától függetlenül a kártérítési követelés által érintett Termékek értékére korlátozódik; amennyiben a kártérítési követelés kisebb, mint ez az érték, úgy az Eladó felelőssége a kisebb összegre korlátozódik.

12.4. Az Eladó felelősségkorlátozása nem minősül az Eladó vagy az Eladó felelősségi körébe eső személyek gondatlansága okozott halálesetekért és személyi sérülésekért való felelősség kizárásának vagy korlátozásának.

13. CIKKELY 

TITOKTARTÁSI ZÁRADÉK.

A Vevő köteles minden az Eladó vagy az Eladó képviselői által az Adásvételi szerződés alapján vagy azzal kapcsolatban megosztott információt bizalmasan kezelni. A Vevő köteles a bizalmas információt bizalmasan kezelni, azt az Eladó előzetes, írásos beleegyezése nélkül nem továbbítani (kivéve, ha azt törvény vagy illetékes hatóság követeli meg), és kizárólag az Adásvételi szerződésben meghatározott célokra használni. A bizalmas információk továbbra is az Eladó tulajdonát képezik, és a Vevő köteles első kérésre visszajuttatni annak írásos példányait az Eladónak, saját másolatok visszatartása nélkül.

14. CIKKELY
VIS MAIOR.

14.1 Egyik Fél sem tartozik felelősséggel az érdekkörükön kívül eső okokból felmerülő késedelmekért és a jelen Adásvételi szerződés ilyen okból történő egyéb megsértéséért. Ilyen esetekben az érintett Fél jogosult a kötelezettségek teljesítésére előírt határidőt arányosan meghosszabbítani. Az (alábbiakban meghatározott) vis maior esetén a vis maior miatt késedelembe esett vagy károsult fél a másik Felet haladéktalanul, de legfeljebb a vis maior bekövetkezését követő 7 (hét) napon belül köteles értesíteni, meghatározva a vis maior jellegét, valamint annak várható időtartamát. Amennyiben a vis maior esemény időtartama meghaladja a 14 napot vagy várhatóan meg fogja haladni a 21 napot, az Eladó jogosult a Vevő nyilatkozatának dátumának hatályával megszüntetni az Adásvételi szerződést.14.2

14.2. A vis maior kifejezés kiterjed minden olyan kárra vagy késedelemre, melyet törvény vagy rendelkezés, illetve valamely Kormány rendelete (de facto vagy de jure), természeti katasztrófa, például földrengés, vagy árvíz, illetve tűzeset, zavargás, háború, sztrájk, hajótörés, áruszállítást érintő embargó, nagyszabású energiahiány vagy más előre nem látható és a Felek érdekkörén kívül eső és az Adásvételi szerződésben megszabott kötelezettséget teljesítését részben vagy egészben megakadályozó ok vált ki.

15. CIKKELY
SZELLEMI TULAJDON.

Minden Szellemi tulajdonjog jogcímén védett megoldás, például a védjegyek, specifikációk, műszaki rajzok, információk, öntőformák, eszközök, szerszámok és a Termékekkel és a Termékek gyártási folyamatával kapcsolatos egyéb anyagok az Eladó vagy az Eladó cégcsoportjának egy entitásának tulajdonát képezik és tulajdonában maradnak. A Vevő nem birtokol és nem szerez semmilyen jogot, jogcímet vagy részesedést a Szellemi tulajdonban, és a Szellemi tulajdont tartalmazó Termékek értékesítése nem biztosít a Vevőnek semmilyen jogot vagy jogcímet a Szellemi tulajdonhoz fűződően.

16. CIKKELY
SZANKCIÓK.

A Vevő köteles betartani minden alkalmazandó jogszabályt és az adott országban illetékes állami hatóságok egyéb rendelkezéseit és rendeleteit, és nem sérthet meg semmilyen rá vonatkozó nemzeti vagy nemzetközi kereskedelmi, gazdasági, pénzügyi szankciót vagy embargót („Szankciók”). A Vevő ezúton kijelenti, hogy magára a Vevőre és igazgatóira, tisztségviselőire, megbízottjaira, alkalmazottjaira vagy kapcsolt vállalataira, illetve a Termékek bármely végfelhasználójára nincs érvényben semmilyen Szankció, és sem a tulajdonosára, sem az ellenőrzést egészben vagy részben, közvetve vagy közvetlenül gyakorló személyre nincs érvényben semmilyen Szankció. A Vevő ezúton kijelenti, hogy minden alkalmazandó Szankciónak való megfelelés biztosításához szükséges vonatkozó eljárást, ellenőrzési intézkedést és belső ellenőrzést megvalósított, és ezeket az Adásvételi szerződés teljes időtartama alatt fenn fogja tartani. A Vevő ezúton kijelenti, hogy sem közvetlenül, sem közvetve nem exportálja újra, értékesíti újra vagy idegeníti el másképpen a Termékeket olyan országban, amelyre az Egyesült Nemzetek, az Európai Unió vagy az Egyesült Államok törvényei és rendeletei embargót szabtak ki. A Vevő továbbá megerősíti, hogy a Termékeket nem használja fel olyan tevékenységekhez, amelyek nukleáris, kémiai vagy biológiai fegyverek vagy rakéták tervezésével, fejlesztésével, előállításával, felhasználásával vagy tárolásával járnak.

17. CIKKELY
IRÁNYADÓ JOG.

Az Adásvételi szerződésre a lengyel anyagi jog irányadó, az áruk nemzetközi adásvételi szerződéseiről szóló 1980. április 11‐i ENSZ egyezmény által meghatározott kollíziós szabályok kizárása mellett.

18. CIKKELY
VITARENDEZÉSRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK. BÍRÓSÁGOK ILLETÉKESSÉGE.

A Felek minden általuk békés úton nem rendezhető és az Adásvételi szerződés alapján felmerülő jogvita és követelés, valamint az Adásvételi szerződés megsértésével, megszüntetésével vagy érvénytelenségével, a Megrendelés nemteljesítésével vagy nem megfelelő teljesítésével, jótállási kötelezettség nemteljesítésével vagy nem megfelelő teljesítésével kapcsolatban felmerülő jogvita és követelés tekintetében az Eladó felett joghatósággal rendelkező lengyel polgári bíróságok illetőségét jelölik ki.

19. CIKKELY
ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK.

19.1. Az Adásvételi szerződés egésze vagy egy része az ÁÉF 1. cikkely (4) bekezdés és 7. cikkely (2) bekezdés figyelembe vételével, érvénytelenség terhe mellett bármikor írásban módosítható vagy kiegészíthető a Felek képviseletére jogosult személyek által aláírt írásos melléklet formájában.

19.2. A Vevő az Eladó előzetes, írásos beleegyezésének hiányában nem jogosult az Adásvételi szerződés által előírt jogait és kötelezettségeit harmadik félre ruházni.

19.3. Amennyiben az Adásvételi szerződés valamely rendelkezését egy illetékes bíróság bármely joghatóságban érvénytelennek vagy érvényesíthetetlennek minősíti, úgy a Felek kötelesek azt olyan alternatív rendelkezéssel helyettesíteni, mely az eredeti rendelkezéshez a lehető legközelebb áll hatókör, hatás és érvényesíthetőség tekintetében; az ilyen érvénytelenség vagy érvényesíthetetlenség nem befolyásolja az Adásvételi szerződés fennmaradó rendelkezéseit, amelyek teljes mértékben hatályosak és érvényesek maradnak.

19.4. A Megrendelés benyújtásával a Vevő garantálja az Eladónak, hogy rendelkezik az Adásvételi szerződés megkötéséhez szükséges minden jog- és hatáskörrel, hogy a Vevő felett illetékességgel bíró hatóságok által az Adásvételi szerződés megkötésének és teljesítésének tekintetében előírt minden intézkedés teljesítésre került, és hogy nincsenek olyan fennálló szerződéses vagy egyéb kötelezettségek, melyek meggátolnák, hogy a Vevő az adott Adásvételi szerződést aláírja vagy végrehajtsa.

19.5. Az ÁÉF kifejezett eltérő rendelkezésének hiányában a Felek által az Adásvételi szerződéssel kapcsolatban küldött minden értesítést és levelet az Eladó az ÁÉF 1.2. cikkely (c) bekezdésben meghatározott címére, illetve a Vevő Megrendelésen jelzett címére kell címezni. Úgy kell tekinteni, hogy a jelen Megállapodás alapján az egyik Fél által a másik Félnek ajánlott levélben, a másik Fél által utoljára megadott levelezési címre küldött írásos levelek, értesítések és egyéb nyilatkozatok sikeresen kézbesítésre kerültek a másik Fél részére. A kézbesítés időpontjának tekintendő a másik Fél által utoljára megadott levelezési címre küldött ajánlott küldeményről szóló első értesítésben megjelölt átvételi határidő utolsó napja, illetve ha a küldemény „címzett ismeretlen” vagy hasonló jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, a postai visszaküldés dátuma is.

19.6 Amennyiben az Eladó az ÁÉF-et a Vevőnek egy az Adásvételi szerződés nyelvétől (szerződéses nyelv) eltérő nyelven biztosítja, az csak a megfelelő értelmezés céljából történik. Eltérő értelmezés esetén a szerződés nyelvén íródott szöveg tekintendő irányadónak.

Kan sp. z o.o. Általános értékesítési feltételek 1. melléklet

Általános adatvédelmi rendelet (GDPR) (2016. április 27.) 13. cikk (1) és (2) bekezdésekben meghatározott tájékoztatási kötelezettség.

1. A Vevők - üzleti tevékenységet végző természetes személyek - Adatkezelője a KAN sp. z o.o. (ul. Zdrojowa 51, 16-001 Kleosin).

2. A KAN sp. z o.o. személyes adatvédelmi tisztviselőjével a következő e-mail címen léphet kapcsolatba: [email protected].

3. Az Adatkezelővel megosztott személyes adatok kizárólag az Adásvételi szerződés végrehajtásának és a Szerződés kapcsán felmerülő követelések érvényesítésének céljából kerülnek feldolgozásra.

4. A Vevők által megadott személyes adatok nem kerülnek továbbításra más címzettnek vagy harmadik országba.

5. A megadott személyes adatok a Szerződés időtartamára, illetve a szerződéses követelések elévülési idejéig kerülnek eltárolásra.

6. A személyes adatokat megosztó Vevők jogosultak hozzáférni az adattartalmakhoz, illetve javítási, törlési joggal, adatkezelés korlátozásának jogával, adathordozhatósághoz való joggal, az adatkezelés elleni tiltakozás jogával bírnak.

7. Ezenfelül az Érintetteknek joguk van ahhoz, hogy panaszt nyújtsanak be az Adatvédelmi Hivatal elnökének, ha úgy ítélik meg, hogy személyes adataik Eladó általi kezelése ellentétes a 2016. április 27-ei átalános adatvédelmi rendelettel. (GDPR).

8. A Vevők személyes adatainak kezelése automatizált módon, illetve profilkészítés formájában történik. Az automatikus döntéshozás emberi tényező bevonásával és az átláthatóság, jogszerűség és megfelelőség alapelveit tiszteletben tartva történik egyes személyes tényezők, például termékpreferenciák, pénzügyi helyzet, tendenciák felmérésének céljából; a döntéshozás alapján a Vevők potenciális igényei szerint módosítjuk ajánlatunkat.

9. A személyes adatok Vevők általi megosztása önkéntes alapon történik, de szükséges a Szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez.

A KAN Sp. z o.o. Általános értékesítési feltételei 2018.11.23-án léptek érvénybe.

Cookie beállítások

Cookie-kat („sütiket”) használunk számos különféle szolgáltatás biztosítására, szolgáltatásaink folyamatos fejlesztésére, az Ön érdeklődési köreinek megfelelő reklámok megjelenítésére és közösségi média funkciók biztosítására. Egyes cookie-k szükségesek lehetnek a weboldal megfelelő működéséhez és lehetővé teszik Önnek bizonyos funkciók használatát. Az Ön hozzájárulásával weboldalunk fejlesztésére analitikai cookie-kat, a weboldalunkon feltüntetett hirdetések és tartalmak megjelenítésére marketing cookie-kat használunk. További információ a cookie-król és használatukról.
Ha az „Összes elfogadása” gombra kattint, az összes cookie használatához hozzájárulását adja. A „Cookie beállítások személyre szabása” gomb megnyomásával kiválaszthatja, mely cookie-kat kívánja elfogadni. A cookie beállításokat bármikor módosíthatja, hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

Cookie beállítások

Ez az eszköz segít kiválasztani és deaktiválni a weboldalon használt különféle címkéket/nyomkövetőket/analitikai eszközöket.